Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về việc thi hành và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán

Thông tư số 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về việc
thi hành và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán
Tag: luat ke toanluat ke toan moi nhat