Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Bộ tài chính, Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh

Thông tư liên tịch số 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 07 tháng 2 năm 2005 của Bộ tài chính, Bộ lao động thương binh xã hội hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi
miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh  
Tag: luat ke toanluat ke toan moi nhat