Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ tài chính về việc ban
hành chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Tag: luat ke toanluat ke toan moi nhat