Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 quy định về nội dung công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế
toán, người làm kế toán và hoạt động nghề nghiệp kế toán
Tag: luat ke toan, luat ke toan moi nhat