Thắc mắc về hạch toán kế toán

Câu hỏi :
Công ty chúng tôi đang áp dụng chế độ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, các Thông tư số 106/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008, Thông tư số 206/2009/TT-BTC ngày 27/10/2009, Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính và tuân thủ 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được ban hành.
Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh Bất động sản, trong năm 2010 Công ty chủ yếu tập trung đầu tư dự án có quy mô lớn và dài hạn, hình thành nên các bất động sản để bán và kinh doanh cho thuê.
Trong quá trình hạch toán, chúng tôi thấy vướng mắc chưa rõ, kính đề nghị Ông/ Bà giải đáp thắc mắc và hướng dẫn phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau:

1.   Các bất động sản hình thành qua quá trình đầu tư dự án để bán hoặc kinh doanh cho thuê được xác định là “Hàng tồn kho” theo Chuẩn mực số 02 hay là “Bất động sản đầu tư” theo Chuẩn mực số 05?
2.   Tập hợp tất cả các chi phí của dự án để xây dựng thành các bất động sản để bán hoặc kinh doanh cho thuê được hạch toán vào tài khoản nào, vào tài khoản 154 – Chi phú sản xuất kinh doanh dở danh hay vào Tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang?
3.   Kính đề nghị Ông/ Bà hướng dẫn đầy đủ phương pháp hạch toán kế toán của nghiệp vụ này.
Trả lời:
1.   Việc kế toán bất động sản hình thành trong quá trình đầu tư dự án để bán được thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 02 – Hàng tồn kho. Theo đó việc tập hợp chi phí liên quan trực tiếp tới quá trình xây dựng bất động sản được phản ánh trên tài khoản 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
2.   Việc kế toán bất động sản hình thành trong quá trình đầu tư dự án để cho thuê được thực hiện theo Chuẩn mực kế toán số 05 – Bất động sản đầu tư. Theo đó việc tập hợp chi phí liên quan tới quá trình xây dựng bất động sản được phản ánh trên tài khoản 241 – Xây dựng cơ bản dở dang.
3.   Các bút toán kế toán cho việc tập hợp chi phí xây dựng và kinh doanh bất động sản đã được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực hiện.