Nội dung chứng từ kế toán

Câu hỏi:  Nội dung chứng từ kế toán bao gồm những gì?

Luật kế toán quy định về các hành vi bị nghiêm cấm

 Câu hỏi: Luật kế toán quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như thế nào?

Kỳ kế toán trong Luật kế toán 2003

 Câu hỏi: Luật kế toán 2003 quy định như thế nào về kỳ kế toán?

Chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán

 Câu hỏi: Luật kế toán quy định như thế nào về chữ viết và chữ số sử dụng trong kế toán?

Yêu cầu kế toán

 Câu hỏi:  Luật Kế toán 2003 quy định như thế nào về các yêu cầu kế toán?

Nguyên tắc kế toán

Câu hỏi:  Hãy nêu nguyên tắc kế toán?

Đối tượng áp dụng Luật kế toán 2003

Câu hỏi: Đối tượng áp dụng Luật kế toán 2003 là gì?
Câu hỏi:  Bà Đình Thị Mỵ Quyên làm kế toán tại UBND phường Hạ Long, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, muốn biết theo quy định tại Thông tư l...

Cách tính thuế giá trị gia tăng

Câu hỏi: 1.   Vào này 19/09/2008, nhà máy VMEP Hà Tây bị hỏa hoạn do chập điện (kết luận điều tra số 44-KLĐT/PC14 của Cơ quan cảnh sát đi...

Thắc mắc về hạch toán kế toán

Câu hỏi : Công ty chúng tôi đang áp dụng chế độ kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ T...